Højst sandsynligt finder du svaret i vores artikeldatabase. Du kan bruge søgemotoren eller vælge tema nedenfor.


Aftalevilkår for Tellio ApS

1. AFTALEFORHOLDET

Disse abonnementsvilkår for Tellio abonnement (abonnementsaftalen, herunder ordrebekræftelse, og disse abonnementsvilkår herefter benævnt som "Aftalen") gælder mellem Tellio ApS, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg (herefter benævnt som ”Tellio”) og den registrerede kunde ("Kunden") for levering af bredbåndstelefoni, herunder samtrafik mellem IP-kommunikation og traditionelle telefonitjenester med tilhørende tillægstjenester ("Tjenesterne") og leje af udstyr som er nødvendig for at benytte Tjenesterne (”Udstyr”), som til enhver tid er beskrevet på www.tellio.dk.
Tellio abonnement kan tegnes af danske virksomheder med CVR-nummer og myndige personer med dansk CPR-nummer.

2. FORUDSÆTNING

Det er en forudsætning for indgåelsen af Aftalen og Tellios levering af Tjenesterne, at Kunden indgår aftale med Telio IP Services BV om levering af IP-kommunikation.
Kunden kan indgå aftale med Telio IP Services BV på hjemmesiden www.tellio.dk.

3. AFTALEINDGÅELSE

Aftalen indgås, når Kunden bestiller Tjenesterne og eventuelt Udstyr mundtligt, skriftligt eller elektronisk, og Tellio har bekræftet bestillingen ved en ordrebekræftelse. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvad Aftalen omfatter, herunder hvilke Tjenester og hvilket Udstyr, samt priserne herfor. Ordrebekræftelsen sendes med almindelig post eller pr. e-mail, såfremt e-mail er aftalt som kommunikationsform mellem Parterne. Ordrebekræftelsen vil sammen med nærværende vilkår være grundlaget for Aftalen med Kunden.
Tellio kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Tellio kan afslå at levere Tjenesterne, såfremt Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister, eller dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje, eller der er grundlag for at antage, at Kunden vil misligholde Aftalen på anden vis.
Kampagnetilbud kan ikke benyttes af eksisterende Kunder.

Tellio forbeholder sig retten til at ændre prisplanerne for eks. telemarketingsselskaber eller selskaber med unormalt ringemønster (unormalt stort forbrug).

4. OVERDRAGELSE

Aftalen mellem Tellio og Kunden kan ikke overdrages af Kunden til en tredjeperson uden skriftligt samtykke fra Tellio.
Tellio er berettiget til frit at overdrage kundeforholdet i sin helhed til en tredjeperson.

5. FORTRYDELSESRET

Kunden er berettiget til at fortryde Aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor Kunden modtager ordrebekræftelsen fra Tellio. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, Kunden på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem Kunden skal henvende sig til ved udøvelse af fortrydelsesretten.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.
Inden fortrydelsesfristens udløb skal Kunden meddele Tellio på adressen Amalievej 20, 1875 Frederiksberg eller pr e-mail kundeservice@tellio.dk om, at Kunden har fortrudt Aftalen. Denne meddelelse skal sendes inden fristens udløb. Endvidere skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen tilbagesende Udstyr til Tellio. Kunden afholder alle omkostninger forbundet med tilbagesendelse af Udstyr. Udstyret skal være i væsentlig samme stand og mængde, som da Kunden modtog det pågældende Udstyr.
Det forhold, at Tellio har leveret Tjenesterne helt eller delvis, begrænser ikke Kundens fortrydelsesret, medmindre Kunden har givet samtykke til, at udførelsen af Tjenesterne kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

6. OPBEVARING OG BRUG AF KUNDEOPLYSNINGER

Ved at indgå Aftalen giver Kunden Tellio ret til at opbevare de kundeoplysninger som afgives af Kunden ved bestilling, samt oplysninger som fremkommer ved brug og som er nødvendige for leverance og fakturering. Tellio vil opbevare kundeoplysninger i henhold til den gældende lovgivning herom. Tellio kan ikke udlevere kundeoplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnr. og e-mail) til en tredjeperson, medmindre andet fremgår af Aftalen eller i henhold til lovgivning. Udlevering kan alligevel ske såfremt:
• Kunden har skriftligt givet sit samtykke til udlevering,
• Der foreligger hjemmel i lov for udlevering,
• Som led i betalingsindkrævning (inkasso) og udleveringen er nødvendig af hensyn til opkrævning af udestående beløb,
• Som led i regnskabsbehandling og udleveringen er nødvendig af hensyn til Tellios forpligtelser i henhold til aflæggelse af regnskab, eller
• Til brug i offentlige telefonbøger, se nedenfor.

Derudover vil Tellio registrere og opbevare kundeoplysninger og oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne, idet omfang Tellio er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.
Tellio er i henhold til lov forpligtet til at afgive såkaldte nummeroplysningsdata registreret i selskabets database til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af oplysningstjenester og telefonbøger mv. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt Kunden, indeholdende navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til.
Nummeroplysningsdata, som Kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Tellio til tredjemand. Kunden kan til enhver tid kontakte Tellios kundecenter med henblik på at foretage rettelser eller sletning af data. Nummeroplysningsdata skal dog altid videregives til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i signaleringsøjemed og til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste, sidstnævnte til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste eller politiet.
Kunden kan til enhver tid kontakte Tellios kundecenter med anmodning om hemmeligholdelse af alle eller dele af Kundens nummeroplysningsdata, herunder at telefonnummeret så vidt muligt skal fremgå som hemmeligt.
Oplysninger, som er registreret til fakturaformål, opbevares af Tellio i henhold til gældende lovgivning og Tellio kan, såfremt tilladt i henhold til gældende lovgivning, slette sådanne oplysninger, når fakturaen er gjort op, eventuelt når en klagefrist er udløbet, og senest tre måneder efter at oplysningerne blev registreret. Kunden kan bede om, at oplysningerne bliver gemt i seks måneder. Navn og adresse på Kunden kan gemmes sammen med beløbet, når fakturaen er gjort op, og indtil Tellio er forpligtet til at slette disse.
Såfremt en faktura ikke er blevet betalt, eller der er opstået tvist om en faktura, herunder om betalingspligten, kan oplysningerne opbevares, indtil den pågældende tvist er afgjort.
Kunden kan til enhver tid anmode Tellio om at få indsigt i, hvilke oplysninger om Kunden, som Tellio opbevarer og behandler og behandlingens formål.
Kunden kan endvidere til enhver tid anmode om, at registrerede oplysninger om Kunden bliver rettet, såfremt der er fejl i de registrerede oplysninger eller disse er ufuldstændige eller irrelevante.
Tellio er dataansvarlig i forhold til de registrerede kundeoplysninger. Kunder kan rette henvendelse til Tellio ApS, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg telefonnummer 70 80 70 25, e-mail kundeservice@tellio.dk angående ovenstående forhold vedrørende kundeoplysninger og nummeroplysninger.

7. TAVSHEDSPLIGT

Tellio er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne og indholdet i teletrafikken, medmindre andet følger af lovgivningen. Domstole, anklagemyndighed og andre offentlige myndigheder kan modtage sådanne oplysninger, såfremt der er truffet afgørelse om udlevering med hjemmel i lov eller andet følger af lovgivningen.

8. PRISER

Priser på Tjenesterne fremgår af Tellios til enhver tid gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på www.tellio.dk.
Tellio har ret til at ændre priser for Tjenesterne med 1 måneds varsel. Ændringer varsles ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en faktura, eller pr. e-mail, såfremt Parterne har aftalt denne kommunikationsform.
I forbindelse med varsling af ændrede priser har Kunden uanset udløbet af en eventuel uopsigelighedsperiode, mulighed for at opsige Aftalen i varslingsperioden til udgangen af varslingsperioden med en frist på mindst 14 dage, således at Kunden bliver frigjort fra Aftalen på tidspunktet for ikrafttræden af ændringerne. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan ikke begrunde opsigelse af Aftalen fra Kundens side.
Ændring af éngangsudgifter, herunder eventuelle oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Tellios prisliste.

9. BETALINGSBETINGELSER

Etablering af Tjenesterne, som kræver eget udstyr, faktureres forud, og fakturaen skal være betalt, før Tjenesterne leveres. Levering af andre Tjenester faktureres bagud.
Abonnement faktureres månedlig forud, og beregnes fra det tidspunkt Tjenesterne er tilgængelige for Kunden. Forbrug faktureres månedligt bagud. Efteropkrævning/afregning vil kunne forekomme i henhold til gældende lovgivning herom.
Fakturering udføres af tredjemand på vegne af Tellio, og betaling må kun ske til fakturaudsteder i henhold til faktura. Faktura sendes pr. e-mail, dersom det er aftalt specielt, og ellers med almindelig post. Kunden er ansvarlig for at opgive rigtig e-mail adresse for at kunne modtage e-mail med en faktura. Kunden kan til enhver tid anmode om at modtage faktura med almindelig post.
Betaling skal ske senest 14 dage fra den fakturadato, som angives på den respektive faktura. Betaling skal ske til den bankkonto, som er opgivet på fakturaen. Betaling anses som rettidig, såfremt beløbet er betalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Kunden skal altid opgive korrekt betalingsinformation, ellers vil eventuelle ekstra administrationsomkostninger kunne viderefaktureres til Kunden.
Såfremt Kunden skal have et beløb krediteret, vil beløbet blive krediteret på Kundens efterfølgende faktura.
Tellio eller tredjemand på vegne af Tellio er berettiget til på samme faktura at opkræve betaling vedrørende Kundens eventuelt andre aftaler med Tellio eller Kundens aftaler med Telio IP Services BV.

10. KUNDENS FORPLIGTELSER

10.1 Adresseændring

Eventuelle ændringer i Kundens forhold, som er af betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseændringer (post og e-mail), skal omgående meldes til Tellio.

10.2 Ansvar for Udstyr

Udstyret er Tellios ejendom.
Kunden må ikke disponere om Udstyr ved salg, udlejning, pantsætning mv.
Kunden er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for skade på Udstyr, som Kunden eller nogen, som Kunder har ansvaret for, forvolder, samt ansvarlig for tyveri, bortkomst og hændelige skader på Udstyr.
Kunden skal straks og uden ophold meddele Tellio, såfremt ovennævnte tilfælde indtræder.
Kunden skal godtgøre Tellio for dennes tab i de ovennævnte tilfælde.
Såfremt Kunden ønsker at bytte Udstyr af andre årsager end tekniske fejl, er Tellio berettiget til at opkræve et gebyr for kontrol af indleveret Udstyr og udlevering af nyt Udstyr. Det ved Aftalens indgåelse gældende gebyr fremgår af Tellios prisliste på www.tellio.dk. Gebyret kan forhøjes med 1 måneds varsel ved omkostningsstigninger, f.eks. forøgede administrationsomkostninger og forøgede personaleudgifter.

10.3 Returnering af Udstyr

Såfremt Tellio finder det nødvendigt at udbytte Udstyr hos Kunden, vil Tellio meddele Kunden dette og fremsende nyt Udstyr til Kunden. Kunden skal tilbagesende det hidtidige anvendte Udstyr til Tellio.
Ved ophør af Aftalen skal Udstyr straks leveres tilbage til Tellio. Udstyret skal være i væsentlig samme stand og mængde, som da Kunden modtog det pågældende Udstyr.
Tellio er berettiget til at kræve abonnementsafgift, indtil Udstyr er registreret som tilbageleveret. Såfremt Udstyr ikke tilbageleveres som forudsat i Aftalen, er Tellio berettiget til at kræve erstatning for Udstyret.

10.4 Brug af Tjenesterne og Udstyr

Tjenesterne og Udstyret må ikke af Kunden stilles til rådighed for andre end Kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger, såfremt Kunden er en virksomhed.
Kunden er ansvarlig for brug af Tjenesterne og Udstyret, herunder brug som sker af andre personer som gennem Kunden får adgang til Tjenesterne og Udstyret.
Kunden skal straks informere Tellio, såfremt andre personer bryder vilkårene i Aftalen.
Kunden må ikke benytte Tjenesterne kommercielt, dvs. tjene penge på Tjenesterne, ved f.eks. at give andre adgang til Tjenesterne mod betaling. Tjenesterne må ikke benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har ikke ret til at videresælge eller på anden måde give andre adgang til Tjenesterne uden skriftlig aftale med Tellio.
Kunden skal behandle Udstyret i henhold til brugervejledningen. Det er ikke tilladt at lave fysiske eller software-indgreb i Udstyret. Kunden må ikke forsøge at bryde elektroniske adgangskontrol, låse eller koder eller på anden måde skaffe sig uberettiget tilgang til andre tjenester, oplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Kunden. Kunden må heller ikke benytte, udnytte eller sprede information vedrørende Udstyret eller Tjenesterne som ikke er tiltænkt Kunden, eller som Kunden har skaffet sig uberettiget adgang til.
Tellios priser for henholdsvis private og erhvervsabonnementer er forskellige pga. forskelle i forbrugsmønstret i disse kundegrupper. Det er derfor Kundens pligt sandfærdigt at angive hvilken kundegruppe denne tilhører ved oprettelse af et Tellio abonnement. Tellio forbeholder sig retten til at enten at lukke privatnumre, der bliver brugt til erhverv eller lade disse overgå til erhvervsvilkår.
Tellio kan midlertidig spærre for Tjenesterne, såfremt Kunden misbruger Tjenesterne, herunder benytter Tjenesterne til chikane. Såfremt Kunden ikke efter modtagelse af rimeligt varsel fra Tellio, ophører med den pågældende brug af Tjenesterne, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Kundens side, som berettiger Tellio til ophævelse af Aftalen uden varsel, se punkt 14.3.

10.5 Bredbåndsforbindelse og andet udstyr

Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende offentlig eller privat bredbåndsforbindelse (minimum 128/128 Kbit), således at terminaludstyret kan nås vha. standard Internet protokoller. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt tillægsudstyr herunder konfiguration i eget lokalt net som er nødvendigt for at benytte Tjenesterne. Der ydes ikke support på terminaludstyr leveret af en tredjemand og heller ikke på call back/taletidskort leveret af en tredjemand.
Kunden er ansvarlig for opkobling og installation af terminaludstyret.
Kunden er ligeledes ansvarlig for eget udstyr.
Kunden skal sikre, at forbindelse og udstyr, som Kunden er ansvarlig for, benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i Tellios net. Indtræder
sådanne forstyrrelser mv., skal Kunden straks træffe foranstaltninger herimod eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv.
Hvis Kundens udstyr eller lokalnet, der tilsluttes eller bruges i forbindelse med Tellios net, giver anledning til forstyrrelser i Tellios net grundet fejl eller lignende i udstyret eller lokalnettet, er Kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen.
Tellio har ret til midlertidigt at spærre for Tjenesterne, herunder adgangen til Tellios net, i ovennævnte situationer.
Det betragtes endvidere som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser under Aftalen, såfremt Kunden ikke straks agerer som anført i ovennævnte situationer, der giver Tellio ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, se punkt 14.3.

10.6 Overføring af nummer

Ved i forbindelse med indgåelsen af Aftalen at krydse af for at beholde eksisterende nummer giver Kunden Tellio fuldmagt til at foretage abonnementsskifte, dvs. opsige abonnement hos eksisterende leverandør, indhente nødvendig information fra eksisterende leverandør for at leverandørbytte og nummerflytning kan gennemføres og opsige eventuelle tjenester, som er til hindring for flytning (såkaldt Nummerportering).
Det er Kundens ansvar at give Tellio fuldmagt til nummerportering, herunder opsigelse af abonnement hos eksisterende leverandør.
Kunden skal ikke selv opsige sit abonnement hos en eksisterende leverandør, såfremt Kunden ønsker overflytning af et hidtidigt anvendt nummer til Tellio under Aftalen.
Nummerportering vil blive iværksat snarest muligt efter indgåelse af Aftalen og Tellios modtagelse af Kundens anmodning om nummerportering.
For at sikre Kunden en fortsat adgang til tjenester, vil Tellio dog først kontakte den eksisterende leverandør og opsige Kundens abonnement hos denne og anmode om nummerportering, når Tellio har registreret, at Kunden har installeret det tilsendte nødvendige terminaludstyr.
Selve overføringen tager normalt 30 dage efter dette.
Kunden er selv ansvarlig for at opsige evt. andre numre som ikke skal beholdes, før nummerportering kan bestilles.
Tellio er ikke ansvarlig for evt. fejl og mangler ved nummerportering der ikke skyldes forhold, som Tellio er ansvarlig for i denne sammenhæng.
Hvis Kunden vælger nye telefonnumre fra Tellio og således ikke ønsker nummerportering, er Kunden selv ansvarlig for opsigelse af eksisterende abonnement og evt. bestilling af nummerhenvisning hos den eksisterende leverandør.
Kunden har, uanset grunden hertil, ikke krav på kompensation eller erstatning fra Tellio, såfremt nummerporteringen ikke kan gennemføres eller forsinkes i forhold til det under Aftalen forudsatte.
Tellio vil sende Kunden en bekræftelse, når nummerflytningen er effektueret med oplysning om dato for flytningen og oprettelsen af det nye abonnement.

11. TELLIOS FORPLIGTELSER

11.1 Leverance

Tellio skal levere Tjenesterne som er bestilt af Kunden i henhold til tjenestebeskrivelser på www.tellio.dk og vilkårene i denne aftale og det i øvrigt aftalte.
Tellio forbeholder sig retten til at ikke at levere Tjenesterne eller dele heraf som aftalt, såfremt der opstår forhold som nødvendiggør dette.

11.2 Kundeservice

Tellio yder kundeservice via e-mail og telefon. E-mail adresse og telefonnummer på kundeservice er tilgængelig på www.tellio.dk.
Tellio er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste eller andre tab eller udgifter, som følge af modtagelse af service fra Tellios kundeservice.
Fejl ved Udstyr, der skyldes Kundens forhold, herunder med ikke begrænset til Kundens urigtige brug, vil blive udbedret af Tellio eller af en reparatør udpeget af Tellio for Kundens regning.
Reparation af Udstyr må kun udføres af Tellio eller af en reparatør, som Tellio udpeger.

12. FEJL ELLER MANGLER VED TJENESTERNE

12.1 Reklamation over Tjenesterne eller faktura

Ved fejl eller mangler på Tjenesterne eller Udstyr skal Kunden inden for rimelig tid efter, at fejlen/manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give Tellio besked herom.
Reklamation angående en faktura skal normalt fremsættes inden betalingsfristens udløb. Så længe sagen behandles af Tellio forfalder den pågældende faktura ikke til betaling og Tellio stiller opkrævningen af den omtvistede faktura i bero. Tellio vil endvidere ikke spærre for Tjenester omfattet af den omtvistede faktura.
Dette gælder dog ikke, hvis Kundens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb, der svarer til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. Tellio er også berettiget til at spærre for Tjenesterne, selv om der er indgivet klage, hvis Kundens forbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til et mellem Kunden og Tellio aftalt kreditmaksimum.
Kunden kan undgå spærring af Tjenester ved at stille sikkerhed for det omtvistede beløb.
Der sker ikke suspension af påløb af renter af det berostillede beløb under sagens behandling hos Tellio. Hvis Tellio ikke giver Kunden medhold i den pågældende reklamation over en faktura, vil Tellio stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i yderligere 4 uger efter, at afgørelsen herom er meddelt Kunden, således at Kunden får mulighed for at klage klage til Teleanke-nævnet uden at blive pålagt rykkergebyrer. Dog finder punkt 12.1, 3. afsnit, fortsat anvendelse.
Tellio er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved Tjenesterne og Udstyret, som skyldes forhold som Tellio ikke er ansvarlig for, f.eks. bredbåndsforbindelsen, Kundens eget udstyr, arbejdskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brand, strømafbrydelse eller anden force majeure.

12.2 Afhjælpning

Tellio påbegynder afhjælpning af fejl og mangler ved Tjenesterne og Udstyr uden ugrundet ophold efter modtagelsen af fejlmelding.
Kunden skal sikre, at Tellio eller en tredjemand på vegne af Tellio om nødvendigt får adgang til Kundens ejendom i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning.
Skyldes fejl urigtig brug eller uagtsomhed fra Kundens side, herunder nogen Kunden er ansvarlig for, eller forhold i øvrigt, som Kunden er ansvarlig for, er Tellio berettiget til opkræve Kunden betaling for Tellios udgifter ved fejlsøgning og fejlretning.

12.3 Afslag i abonnementsafgift

Hvis der forekommer fejl i Tjenesterne, som følge af forhold, som Tellio er ansvarlig for, der medfører afbrydelse af Tjenesterne i mere end 3 dage i træk, vil Tellio efter henvendelse fra Kunden foretage et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Afslag i abonnementet gives ikke for afbrydelse af Tjenesterne, som skyldes forhold, som Kunden er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til (i) fejl på udstyr som ikke er Tellios ejendom, (ii) fejl på grund af eller i Kundens eget lokalnet eller bredbåndsforbindelse eller (iii) fejl eller skade, som Kunden har forvoldt på Udstyr.

12.4 Erstatning

Tellio er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler for de forhold vedrørende Tjenesterne og Udstyret, som Tellio har ansvaret for.
Tellio er dog kun ansvarlig for skade eller tab på Kundens person, tredjeperson eller ejendele i den udstrækning dette følger af ufravigelig lovgivning, og skaden kan tilbageføres til Tjenesterne eller brugen af disse. Dette gælder ikke, hvis fejlen skyldes forhold udenfor Tellios kontrol, og som Tellio ikke kunne forventes at have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.
Tellio er endvidere ikke ansvarlig for tab, der skyldes afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Tjenesterne eller Udstyr som følge af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt Tellio ved lov eller af myndigheder.
Tellio er endvidere ikke ansvarlig for indirekte tab, medmindre tabet er forvoldt med grov uagtsomhed eller forsæt fra Tellios side.
Kunden skal selv beskytte Tjenesterne og Udstyr mod uvedkommende brug og indgreb. Tellio er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte kan tilbageføres til uvedkommendes brug af Tjenesterne og Udstyret hos Kunden, eller uvedkommendes indtrængning i Kundens udstyr.
Tellios ansvar er begrænset til abonnementsafgiften for pågældende måned.
Kunden er erstatningsansvarlig overfor Tellio for tab eller skade som skyldes forstyrrelser fra Kundens lokalnet eller andre forhold, som Kunden er ansvarlig for.

13. BRUGSRESTRIKTIONER

Tellio har ret til at foretage ændringer, som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Tjenesterne, såfremt sådanne ændringer anses som nødvendige af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt Tellio ved lov eller af myndigheder. Tellio vil bestræbe sig på at varsle om sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for at ulempen for den enkelte kunde bliver mindst mulig. Såfremt varsling ikke er muligt inden foretagelse af de pågældende ændringer, vil Tellio varsle Kunden om de foretagne ændringer hurtigst muligt efter ændringens foretagelse.
Tellio anvender Kundens datalinje for levering af telefonitjenester. Såfremt der opstår afbrydelser og forstyrrelser på Kundens bredbåndsadgang til Internettet, vil dette også automatisk medføre afbrydelse og forstyrrelser på Tellios telefonitjenester. Tellio er uden ansvar for driftsforstyrrelser hos Kundens ISP.
I nødsituationer, herunder force majeure, livstruende situationer, sikkerhed og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejker og lockout og ved alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester, har Tellio ret til at gennemføre afbrydelse eller begrænsninger i Tjenesterne samt at afskære adgangen til Tjenesterne for nye kunder.
Tjenesterne kan benyttes fra en hvilken som helst internetopkobling, uanset hvor Kunden befinder sig. Kunden gøres imidlertid opmærksom på, at opkald til alarmtjenesten (112) vil blive sendt til den alarmcentral som betjener det område, hvor Kundens faste bopæl/hovedsæde er tilhørende. Ved opkald til alarmtjenesten (112) vil det kun være information om Kundens faste bopæl/hovedsæde som overføres til alarmcentralen. Dersom Kunden befinder sig et andet sted end på sin faste bopæl/hovedsæde bør Kunden gøre alarmcentralen opmærksom på dette, dersom der foretages opkald til alarmcentralen.
Tellio er uden ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte eller indirekte, som Kunden måtte blive påført som følge af ovenfor nævnte tiltag og begrænsninger.

14. MISLIGHOLDELSE

14.1 Generelt

Ingen af Parterne er ansvarlig for misligholdelse af Aftalen, som følge af forhold, der under dansk ret anses som force majeure.

14.2 Betalingsmisligholdelse

Ved forsinket betaling er Tellio berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser.
Ved udeblevet betaling er Tellio eller tredjemand på vegne af Tellio berettiget til at opkræve inkassogebyr i henhold til inkassoloven. I tillæg kan Tellio eller tredjemand på vegne af Tellio kræve dækning af omkostninger i forbindelse med ikke retslig inddrivelse af kravet i henhold til Inkasso-loven og tilhørende forskrifter.
Ved udeblevet eller forsinket betaling har Tellio ret til at spærre for de Tjenester, som den udeblevne eller forsinkede betaling angår. Tellio er endvidere berettiget til at afbryde samtlige Tjenester, når der er tale om svig eller gentagne gange af for sen eller manglende betaling fra Kundens side.
De pågældende Tjenester vil forblive spærret, indtil betaling er registreret hos Tellio. Kunden får ikke fradrag i abonnementsafgiften for den tid Tjenesterne har været spærret som følge af udeblevet betaling.
Tellio vil forinden spærring af de relevante Tjenester give Kunden meddelelse om, at de pågældende Tjenester vil blive spærret, såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser inden en vis frist, dog altid minimum 7 dage.
Spærring kan finde sted uden forudgående meddelelse herom til Kunden, hvis der konstateres en pludselig og betydelig stigning i forbruget, eller hvis Tellio får begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Tellio vil i givet fald forinden på betryggende vis give Kunden meddelelse om, at den pågældende Tjeneste vil blive spærret, hvis ikke Kunden straks betaler sin gæld. Tellio vil dog i tilfælde af mistanke om misbrug spærre Tjenesterne straks. I disse tilfælde vil Tellio umiddelbart herefter underrette Kunden herom.
Hvis Kunden retter det forhold, der giver anledning til spærring samt betaler eventuel forfalden gæld, genåbner Tellio snarest derefter forbindelsen. Angående genåbning, se punkt 14.4.
Såfremt Kunden ikke retter det forhold, der giver anledning til spærring, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse, der giver Tellio mulighed for at ophæve Aftalen uden varsel, se punkt 14.3.
Såfremt Tjenesterne er spærret eller Aftalen ophævet som følge af manglende betaling, kan Tellio afslå at tegne ny aftale med andre fra samme husstand.
Kunden vil altid stadig kunne ringe til alarmtjenesten (112), selvom Tjenesterne i øvrigt er spærret.

14.3 Ophævelse

Ved væsentlig misligholdelse af en Parts forpligtelser under Aftalen, kan den anden Part ophæve Aftalen uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning.
Tellio kan endvidere ophæve Aftalen, såfremt Kunden har andre aftaler med Tellio, som er misligholdt, eller andre tjenester fra Tellio ikke er betalt rettidigt. Tilsvarende kan Tellio ophæve Aftalen, såfremt Kunden misligholder den forudsatte aftale med Telio IP Services BV.
Kunden skal erstatte eventuelle tab som Tellio har lidt som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen.
Såfremt Aftalen hæves, skal Kunden tilbagelevere modtaget Udstyr, se punkt 10.3.
Såfremt Aftalen ophæves, er Kunden forpligtet til at betale alle forfaldne og ikke forfaldne fakturaer. I tillæg kommer udgifter til eventuel indhentning/returnering af Udstyr samt eventuelle renter og inkassogebyr.
Tellio har, efter at Aftalen er hævet, ret til at nægte en tidligere Kunde ny tilgang til Tjenesterne.

14.4 Genåbning

Såfremt Tjenesterne bliver spærret som følge af misligholdelse fra Kundens side, kan Tellio opkræve et gebyr for genåbning af Tjenesterne. Det ved Aftalens indgåelse gældende gebyr fremgår af Tellios prisliste på www.tellio.dk. Gebyret kan forhøjes med 1 måneds varsel ved omkostningsstigninger, f.eks. forøgede administrationsomkostninger og forøgede personaleudgifter.

15. OPSIGELSE

Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode) er Aftalen uopsigelig fra Kundens side i 12 måneder fra Aftalens ikrafttrædelse. En sådan uopsigelighedsperiode fremgår af den ordrebekræftelse, som Kunden modtager fra Tellio. Kunden kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige Aftalen til udgangen af bindingsperioden.
Kunden kan i øvrigt opsige Aftalen med et skriftligt varsel på mindst 1 måned.
Tellio vil bekræfte opsigelsen af Aftalen ved brev eller e-mail, såfremt denne kommunikationsform er aftalt mellem Parterne, til Kunden efter modtagelse af Kundens opsigelse med oplysning om, hvornår opsigelsen får virkning.
Ved opsigelse er Kunden ansvarlig for at tilbagelevere alt Udstyr modtaget fra Tellio. Angående tilbagelevering af Udstyr, se punkt 10.3. Ved tilbagelevering af Udstyr skal dette være i væsentlig samme stand, som da Kunden modtog Udstyret.
Ved ophør af Aftalen refunderes eventuelt forudbetalte beløb forholdsmæssigt. Dog opkræves et gebyr på 50 kr. til dækning af omkostninger forbundet med tilbageførslen. Der kan således ikke tilbageføres beløb på 50 kr. eller derunder. Gebyret kan forhøjes med 1 måneds varsel ved omkostningsstigninger, f.eks. forøgede administrationsomkostninger.

16. TVISTER

I tilfælde af tvist mellem Kunden og Tellio angående forhold, der udspringer af Aftalen, kan Kunden klage til Tellio. Tellio træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Tellios afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af Parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

17. ÆNDRING AF VILKÅRENE

Tellio har ret til at ændre vilkårene i Aftalen med 1 måneds varsel. Information om vilkårsændringer vil blive gjort tilgængelig via web og/eller e-mail. Kun væsentlige vilkårsændringer og ændringer til Kundens ugunst vil blive meddelt til Kunden direkte via e-mail, såfremt Parterne har aftalt denne kommunikationsform, eller ved individuelt brev.
I forbindelse med varsling af ændrede priser har Kunden uanset udløbet af en eventuel uopsigelighedsperiode, mulighed for at opsige Aftalen i varslingsperioden til udgangen af varslingsperioden med en frist på mindst 14 dage, således at Kunden bliver frigjort fra Aftalen på tidspunktet for ikrafttræden af ændringerne.

Vilkårene træder i kraft 16. september 2009