Højst sandsynligt finder du svaret i vores artikeldatabase. Du kan bruge søgemotoren eller vælge tema nedenfor.


Aftalevilkår for Telio IP Services BV

1. AFTALEFORHOLDET

Disse abonnementsvilkår for Telio abonnement (abonnementsaftalen, herunder ordrebekræftelse, og disse abonnementsvilkår herefter benævnt som "Aftalen") gælder mellem Telio IP Services BV, Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam (herefter benævnt som ”Telio”) og den registrerede kunde ("Kunden") for levering af abonnementer med tilhørende tillægstjenester baseret på såkaldt Session Initiation Protocol-teknologi (SIP) (”Tjenesterne”). Tjenesterne giver den virksomhed eller person, der er registreret som kunde (“Kunden”) mulighed for adgang til brugervenlige IP til IP kommunikationstjenester og visse yderligere tjenester, blandt andet gennem adgang til special-software og en database. Tjenesterne i sig selv giver ikke mulighed for kommunikasjon med traditionelle, elektroniske kommunikationsnetværk. For sådan kommunikasjon må Kunden indgå aftale med lokale udbydere af sådanne tjenester."
Tilgang til Tjenesterne krever brug av udstyr som implimenterer de aktuelle IETF standards for SIP og som er godkendt for brug av Telio’s Tjenester.

2. AFTALEINDGÅELSE

Aftalen indgås, når Kunden bestiller Tjenesterne og eventuelt Udstyr mundtligt, skriftligt eller elektronisk, og Telio har bekræftet bestillingen ved en ordrebekræftelse. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvad Aftalen omfatter, herunder hvilke Tjenester og eventuelt hvilket Udstyr, samt priserne herfor. Ordrebekræftelsen sendes med almindelig post eller pr. e-mail, såfremt e-mail er aftalt som kommunikationsform mellem Parterne. Ordrebekræftelsen vil sammen med nærværende vilkår være grundlaget for Aftalen med Kunden.
Telio kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af Kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Telio kan afslå at levere Tjenesterne, såfremt Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister, eller dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje, eller der er grundlag for at antage, at Kunden vil misligholde Aftalen på anden vis.
Kampagnetilbud kan ikke benyttes af eksisterende Kunder.

Tellio forbeholder sig retten til at ændre prisplanerne for eks. telemarketingsselskaber eller selskaber med unormalt ringemønster (unormalt stort forbrug).

3. OVERDRAGELSE

Aftalen mellem Telio og Kunden kan ikke overdrages af Kunden til en tredjeperson uden skriftligt samtykke fra Telio.
Telio er berettiget til frit at overdrage kundeforholdet i sin helhed til en tredjeperson.

4. FORTRYDELSESRET

Kunden er berettiget til at fortryde Aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor Kunden modtager ordrebekræftelsen fra Telio. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, Kunden på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem Kunden skal henvende sig til ved udøvelse af fortrydelsesretten.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den følgende hverdag med at give meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.
Inden fortrydelsesfristens udløb skal Kunden meddele Telio på adressen Amalievej 20, 1875 Frederiksberg eller pr e-mail kundeservice@tellio.dk om, at Kunden har fortrudt Aftalen. Denne meddelelse skal sendes inden fristens udløb. Endvidere skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen tilbagesende Udstyr til Telio. Kunden afholder alle omkostninger forbundet med tilbagesendelse af Udstyr. Udstyret skal være i væsentlig samme stand og mængde, som da Kunden modtog det pågældende Udstyr.
Det forhold, at Telio har leveret Tjenesterne helt eller delvis, begrænser ikke Kundens fortrydelsesret, medmindre Kunden har givet samtykke til, at udførelsen af Tjenesterne kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

5. OPBEVARING OG BRUG AF KUNDEOPLYSNINGER

Ved at indgå Aftalen giver Kunden Telio ret til at opbevare de kundeoplysninger som afgives af Kunden ved bestilling, samt oplysninger som fremkommer ved brug og som er nødvendige for leverance og fakturering. Telio vil opbevare kundeoplysninger i henhold til den gældende lovgivning herom. Telio kan ikke udlevere kundeoplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnr. og e-mail) til en tredjeperson, medmindre andet fremgår af Aftalen eller i henhold til lovgivning. Udlevering kan alligevel ske såfremt;
• Kunden har skriftligt givet sit samtykke til udlevering,
• Der foreligger hjemmel i lov for udlevering,
• Som led i betalingsindkrævning (inkasso) og udleveringen er nødvendig af hensyn til opkrævning af udestående beløb,
• Som led i regnskabsbehandling og udleveringen er nødvendig af hensyn til Telios forpligtelser i henhold til aflæggelse af regnskab,
Derudover vil Telio registrere og opbevare kundeoplysninger og oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne, idet omfang Telio er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.
Kunden kan til enhver tid kontakte Telios kundecenter med anmodning om hemmeligholdelse af alle eller dele af Kundens nummeroplysningsdata, herunder at telefonnummeret så vidt muligt skal fremgå som hemmeligt.
Oplysninger, som er registreret til fakturaformål, opbevares af Telio i henhold til gældende lovgivning og Telio kan, såfremt tilladt i henhold til gældende lovgivning, slette sådanne oplysninger, når fakturaen er gjort op, eventuelt når en klagefrist er udløbet, og senest tre måneder efter at oplysningerne blev registreret. Kunden kan bede om, at oplysningerne bliver gemt i seks måneder. Navn og adresse på Kunden kan gemmes sammen med beløbet, når fakturaen er gjort op, og indtil Telio er forpligtet til at slette disse.
Såfremt en faktura ikke er blevet betalt, eller der er opstået tvist om en faktura, herunder om betalingspligten, kan oplysningerne opbevares, indtil den pågældende tvist er afgjort.
Kunden kan til enhver tid anmode Telio om at få indsigt i, hvilke oplysninger om Kunden, som Telio opbevarer og behandler og behandlingens formål.
Kunden kan endvidere til enhver tid anmode om, at registrerede oplysninger om Kunden bliver rettet, såfremt der er fejl i de registrerede oplysninger eller disse er ufuldstændige eller irrelevante.
Telio er dataansvarlig i forhold til de registrerede kundeoplysninger. Kunder kan rette henvendelse til Telio, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg, e-mail kundeservice@tellio.dk angående ovenstående forhold vedrørende kundeoplysninger og nummeroplysninger.

6. TAVSHEDSPLIGT

Telio er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne, medmindre andet følger af lovgivningen. Domstole, anklagemyndighed og andre offentlige myndigheder kan modtage sådanne oplysninger, såfremt der er truffet afgørelse om udlevering med hjemmel i lov eller andet følger af lovgivningen.

7. PRISER

Priser på Tjenesterne fremgår af Telios til enhver tid gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på www.tellio.dk.
Telio har ret til at ændre priser for Tjenesterne med 1 måneds varsel. Ændringer varsles ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en faktura, eller pr. e-mail, såfremt Parterne har aftalt denne kommunikationsform.
I forbindelse med varsling af ændrede priser har Kunden uanset udløbet af en eventuel uopsigelighedsperiode, mulighed for at opsige Aftalen i varslingsperioden til udgangen af varslingsperioden med en frist på mindst 14 dage, således at Kunden bliver frigjort fra Aftalen på tidspunktet for ikrafttræden af ændringerne. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan ikke begrunde opsigelse af Aftalen fra Kundens side.
Ændring af éngangsudgifter, herunder eventuelle oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Telios prisliste.

8. BETALINGSBETINGELSER

Etablering af Tjenesterne faktureres forud, og fakturaen skal være betalt, før Tjenesterne leveres.
Abonnement faktureres månedligt forud, og beregnes fra det tidspunkt Tjenesterne er tilgængelige for Kunden.
Fakturering udføres af tredjemand på vegne af Telio, og betaling må kun ske til fakturaudsteder i henhold til faktura. Faktura sendes pr. e-mail, dersom det er aftalt specielt, og ellers med almindelig post. Kunden er ansvarlig for at opgive rigtig e-mail adresse for at kunne modtage e-mail med en faktura. Kunden kan til enhver tid anmode om at modtage faktura med almindelig post.
Betaling skal ske senest 14 dage fra den fakturadato, som angives på den respektive faktura. Betaling skal ske til den bankkonto, som er opgivet på fakturaen. Betaling anses som rettidig, såfremt beløbet er betalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Kunden skal altid opgive korrekt betalingsinformation, ellers vil eventuelle ekstra administrationsomkostninger kunne viderefaktureres til Kunden.
Såfremt Kunden skal have et beløb krediteret, vil beløbet blive krediteret på Kundens efterfølgende faktura.
Telio eller tredjemand på vegne af Telio er berettiget til på samme faktura at opkræve betaling vedrørende Kundens eventuelt andre aftaler med Telio eller Kundens aftaler med Tellio BV.

9. KUNDENS FORPLIGTELSER

9.1 Adresseændring

Eventuelle ændringer i Kundens forhold, som er af betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseændringer (post og e-mail), skal omgående meldes til Telio.

9.2 Brug af Tjenesterne

Kunden er ansvarlig for brug af Tjenesterne, herunder brug som sker af andre personer som gennem Kunden får adgang til Tjenesterne og Udstyret. Kunden skal straks informere Telio, såfremt andre personer bryder vilkårene i Aftalen.
Kunden må ikke benytte Tjenesterne kommercielt, dvs. tjene penge på Tjenesterne, ved f.eks. at give andre adgang til Tjenesterne mod betaling. Tjenesterne må ikke benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har ikke ret til at videresælge eller på anden måde give andre adgang til Tjenesterne uden skriftlig aftale med Telio.
Kunden må ikke forsøge at bryde elektroniske adgangskontrol, låse eller koder eller på anden måde skaffe sig uberettiget tilgang til andre tjenester, oplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Kunden. Kunden må heller ikke benytte, udnytte eller sprede information vedrørende software som ikke er tiltænkt Kunden, eller som Kunden har skaffet sig uberettiget adgang til.
Kunden forpligtelser sig til, at hverken Kunden eller nogen Kunden er ansvarlig for, spreder virus
ved at installere software i hardware, der ikke er beskyttet med antivirus software. Telio er ikke ansvarlig for tab af data eller for andre konsekvenser for Kunden, såfremt Kunden mister data eller i øvrigt oplever problemer som følge af virus.
Kunden er endvidere ansvarlig for at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til tillægstjenester eller dele heraf, og for at sikre, at ingen ulovligt eller i øvrigt uautoriseret gør brug af tillægstjenester eller dele heraf eller af nogle dele af den software, der anvendes i forbindelse med Tjenesterne og eventuelle tillægstjenester. Telio er ikke ansvarlig over for Kunden for noget tab, herunder men ikke begrænset til tab af data eller andre indirekte tab, som skyldes det forhold, at Kunden har givet andre personer adgang (brugernavn/password) til konti brugt i forbindelse med tillægstjenester eller dele heraf, eller i øvrigt har medvirket til nogen form for uautoriseret brug.
Det er endvidere Kundens ansvar at ingen data lagres eller filer deles på nogen måde, som strider imod lovgivning eller bestemmelser fastlagt af myndigheder. Hvis Kunden foretager sådan ulovlig oplagring eller fildeling, er Telio berettiget til at lukke for adgangen til Kunden og give de relevante myndigheder information om og adgang til lagret data.
Telio kan midlertidig spærre for Tjenesterne, såfremt Kunden misbruger Tjenesterne, herunder benytter Tjenesterne til chikane. Såfremt Kunden ikke efter modtagelse af rimeligt varsel fra Telio, ophører med den pågældende brug af Tjenesterne, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Kundens side, som berettiger Telio til ophævelse af Aftalen uden varsel, se punkt 13.3.

9.3 Bredbåndsforbindelse og andet udstyr

Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende offentlig eller privat bredbåndsforbindelse), således at Tjenesterne kan bruges vha. standard Internet protokoller. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt tillægsudstyr herunder konfiguration i eget lokalt net som er nødvendigt for at benytte Tjenesterne.
Kunden er ligeledes ansvarlig for eget udstyr.

9.4 Overskridelse af lagringskapacitet, sletning af data og lukning af tillægstjenester

Den mængde af data, som Kunden kan lagre, følger den til enhver tid aftalte lagringskapacitet. Hvis Kunden anvender mere lagringskapacitet end aftalt, skal Kunden slette data i det omfang det er nødvendigt for, at Kunden ikke overskrider den aftalte lagringskapacitet. Kunden vil modtage besked om overskridelse af den aftalte lagringskapacitet. Indenfor 14 dage efter at Kunden har modtaget besked om overskridelsen, er Kunden forpligtet til enten (i) at fjerne den nødvendige mængde af data, således at mængden af lagret data bringes ned til den aftalte lagringskapacitet eller (ii) bestille yderligere lagringskapacitet (supplerende pakke) hos Telio.
En tilsvarende forpligtelse til at slette data gælder for Kunden, såfremt Kunden afbestiller yderligere lagringskapacitet (supplerende pakke), og Kunden efter afbestillingen har mere data lagret end den oprindelig aftalte lagringskapacitet.
Såfremt Kunden ikke sletter den overskydende mængde af lagret data i forhold til den aftalte lagringskapacitet indenfor tidsfristen på 14 dage fra meddelelse, se ovenfor, vil Kunden blive faktureret for den overskydende mængde af lagret data i henhold til Telios til enhver tid gældende prisliste, der fremgår af Telios hjemmeside.

10. TELIOS FORPLIGTELSER

10.1 Leverance

Telio skal levere Tjenesterne som er bestilt af Kunden i henhold til tjenestebeskrivelser på www.tellio.dk og vilkårene i denne aftale og det i øvrigt aftalte.
Telio forbeholder sig retten til at ikke at levere Tjenesterne eller dele heraf som aftalt, såfremt der opstår forhold som nødvendiggør dette.

10.2 Kundeservice

Telio yder kundeservice via e-mail og telefon. E-mail adresse og telefonnummer på kundeservice er tilgængelig på www.tellio.dk.
Telio er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste eller andre tab eller udgifter, som følge af modtagelse af service fra Telios kundeservice.

11. FEJL ELLER MANGLER VED TJENESTERNE

11.1 Reklamation over Tjenesterne eller faktura

Ved fejl eller mangler på Tjenesterne skal Kunden inden for rimelig tid efter, at fejlen/manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give Telio besked herom.
Reklamation angående en faktura skal normalt fremsættes inden betalingsfristens udløb. Så længe sagen behandles af Telio forfalder den pågældende faktura ikke til betaling og Telio stiller opkrævningen af den omtvistede faktura i bero. Telio vil endvidere ikke spærre for Tjenester omfattet af den omtvistede faktura.
Dette gælder dog ikke, hvis Kundens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb, der svarer til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. Telio er også berettiget til at spærre for Tjenesterne, selv om der er indgivet klage, hvis Kundens forbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til et mellem Kunden og Telio aftalt kreditmaksimum.
Kunden kan undgå spærring af Tjenester ved at stille sikkerhed for det omtvistede beløb.
Der sker ikke suspension af påløb af renter af det berostillede beløb under sagens behandling hos Telio. Hvis Telio ikke giver Kunden medhold i den pågældende reklamation over en faktura, vil Telio stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i yderligere 4 uger efter, at afgørelsen herom er meddelt Kunden, således at Kunden får mulighed for at klage klage til Teleanke-nævnet uden at blive pålagt rykkergebyrer. Dog finder punkt 11.1, 3. afsnit, fortsat anvendelse.
Telio er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved Tjenesterne, som skyldes forhold som Telio ikke er ansvarlig for, f.eks. bredbåndsforbindelsen, Kundens eget udstyr, arbejdskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brand, strømafbrydelse eller anden force majeure.

11.2 Afhjælpning

Telio påbegynder afhjælpning af fejl og mangler ved Tjenesterne og Udstyr uden ugrundet ophold efter modtagelsen af fejlmelding.
Kunden skal sikre, at Telio eller en tredjemand på vegne af Telio om nødvendigt får adgang til Kundens ejendom i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning.
Skyldes fejl urigtig brug eller uagtsomhed fra Kundens side, herunder nogen Kunden er ansvarlig for, eller forhold i øvrigt, som Kunden er ansvarlig for, er Telio berettiget til opkræve Kunden betaling for Telios udgifter ved fejlsøgning og fejlretning.

11.3 Afslag i abonnementsafgift

Hvis der forekommer fejl i Tjenesterne, som følge af forhold, som Telio er ansvarlig for, der medfører afbrydelse af Tjenesterne i mere end 3 dage i træk, vil Telio efter henvendelse fra Kunden foretage et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Afslag i abonnementet gives ikke for afbrydelse af Tjenesterne, som skyldes forhold, som Kunden er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til (i) fejl på udstyr som ikke er Telios ejendom, eller (ii) fejl på grund af eller i Kundens eget lokalnet eller bredbåndsforbindelse.

11.4 Erstatning

Telio er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler for de forhold vedrørende Tjenesterne og Udstyret, som Telio har ansvaret for.
Telio er dog kun ansvarlig for skade eller tab på Kundens person, tredjeperson eller ejendele i den udstrækning dette følger af ufravigelig lovgivning, og skaden kan tilbageføres til Tjenesterne eller brugen af disse. Dette gælder ikke, hvis fejlen skyldes forhold udenfor Telios kontrol, og som Telio ikke kunne forventes at have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.
Telio er endvidere ikke ansvarlig for tab, der skyldes afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Tjenesterne som følge af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt Telio ved lov eller af myndigheder.
Telio er endvidere ikke ansvarlig for indirekte tab, medmindre tabet er forvoldt med grov uagtsomhed eller forsæt fra Telios side.
Kunden skal selv beskytte Tjenesterne mod uvedkommende brug og indgreb. Telio er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte kan tilbageføres til uvedkommendes brug af Tjenesterne og hos Kunden, eller uvedkommendes indtrængning i Kundens software.
Telios ansvar er begrænset til abonnementsafgiften for pågældende måned.
Kunden er erstatningsansvarlig overfor Telio for tab eller skade som skyldes forstyrrelser fra Kundens lokalnet eller andre forhold, som Kunden er ansvarlig for.

12. BRUGSRESTRIKTIONER

Telio har ret til at foretage ændringer, som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Tjenesterne, såfremt sådanne ændringer anses som nødvendige af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt Telio ved lov eller af myndigheder. Telio vil bestræbe sig på at varsle om sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for at ulempen for den enkelte kunde bliver mindst mulig. Såfremt varsling ikke er muligt inden foretagelse af de pågældende ændringer, vil Telio varsle Kunden om de foretagne ændringer hurtigst muligt efter ændringens foretagelse.
Telio anvender Kundens datalinje for levering af Tjenestene. Såfremt der opstår afbrydelser og forstyrrelser på Kundens bredbåndsadgang til Internettet, vil dette også automatisk medføre afbrydelse og forstyrrelser på Telios Tjenester. Telio er uden ansvar for driftsforstyrrelser hos Kundens ISP.
I nødsituationer, herunder force majeure, livstruende situationer, sikkerhed og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejker og lockout og ved alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester, har Telio ret til at gennemføre afbrydelse eller begrænsninger i Tjenesterne samt at afskære adgangen til Tjenesterne for nye kunder.
Telio er uden ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte eller indirekte, som Kunden måtte blive påført som følge af ovenfor nævnte tiltag og begrænsninger.

13. MISLIGHOLDELSE

13.1 Generelt

Ingen af Parterne er ansvarlig for misligholdelse af Aftalen, som følge af forhold, der under dansk ret anses som force majeure.

13.2 Betalingsmisligholdelse

Ved forsinket betaling er Telio berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser.
Ved udeblevet betaling er Telio eller tredjemand på vegne af Telio berettiget til at opkræve inkassogebyr i henhold til inkassoloven. I tillæg kan Telio eller tredjemand på vegne af Telio kræve dækning af omkostninger i forbindelse med ikke retslig inddrivelse af kravet i henhold til Inkasso-loven og tilhørende forskrifter.
Ved udeblevet eller forsinket betaling har Telio ret til at spærre for de Tjenester, som den udeblevne eller forsinkede betaling angår. Telio er endvidere berettiget til at afbryde samtlige Tjenester, når der er tale om svig eller gentagne gange af for sen eller manglende betaling fra Kundens side.
De pågældende Tjenester vil forblive spærret, indtil betaling er registreret hos Telio. Kunden får ikke fradrag i abonnementsafgiften for den tid Tjenesterne har været spærret som følge af udeblevet betaling.
Telio vil forinden spærring af de relevante Tjenester give Kunden meddelelse om, at de pågældende Tjenester vil blive spærret, såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser inden en vis frist, dog altid minimum 7 dage.
Spærring kan finde sted uden forudgående meddelelse herom til Kunden, hvis der konstateres en pludselig og betydelig stigning i forbruget, eller hvis Telio får begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Telio vil i givet fald forinden på betryggende vis give Kunden meddelelse om, at den pågældende Tjeneste vil blive spærret, hvis ikke Kunden straks betaler sin gæld. Telio vil dog i tilfælde af mistanke om misbrug spærre Tjenesterne straks. I disse tilfælde vil Telio umiddelbart herefter underrette Kunden herom.
Hvis Kunden retter det forhold, der giver anledning til spærring samt betaler eventuel forfalden gæld, genåbner Telio snarest derefter forbindelsen. Angående genåbning, se punkt 13.4.
Såfremt Kunden ikke retter det forhold, der giver anledning til spærring, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse, der giver Telio mulighed for at ophæve Aftalen uden varsel, se punkt
Såfremt Tjenesterne er spærret eller Aftalen ophævet som følge af manglende betaling, kan Telio afslå at tegne ny aftale med andre fra samme husstand.

13.3 Ophævelse

Ved væsentlig misligholdelse af en Parts forpligtelser under Aftalen, kan den anden Part ophæve Aftalen uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning.
Telio kan endvidere ophæve Aftalen, såfremt Kunden har andre aftaler med Telio, som er misligholdt, eller andre tjenester fra Telio ikke er betalt rettidigt. Tilsvarende kan Telio ophæve Aftalen, såfremt Kunden misligholder den forudsatte aftale med Tellio ApS.
Kunden skal erstatte eventuelle tab som Telio har lidt som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen.
Såfremt Aftalen ophæves, er Kunden forpligtet til at betale alle forfaldne og ikke forfaldne fakturaer, samt eventuelle renter og inkassogebyr.
Telio har, efter at Aftalen er hævet, ret til at nægte en tidligere Kunde ny tilgang til Tjenesterne.

13.4 Genåbning

Såfremt Tjenesterne bliver spærret som følge af misligholdelse fra Kundens side, kan Telio opkræve et gebyr for genåbning af Tjenesterne. Det ved Aftalens indgåelse gældende gebyr fremgår af Telios prisliste på www.tellio.dk. Gebyret kan forhøjes med 1 måneds varsel ved omkostningsstigninger, f.eks. forøgede administrationsomkostninger og forøgede personaleudgifter.

14. OPSIGELSE

Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode) er Aftalen uopsigelig fra Kundens side i 12 måneder fra Aftalens ikrafttrædelse. En sådan uopsigelighedsperioden fremgår af den ordrebekræftelse, som Kunden modtager fra Telio. Kunden kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige Aftalen til udgangen af bindingsperioden.
Kunden kan i øvrigt opsige Aftalen med et skriftligt varsel på mindst 1 måned.
Telio vil bekræfte opsigelsen af Aftalen ved brev eller e-mail, såfremt denne kommunikationsform er aftalt mellem Parterne, til Kunden efter modtagelse af Kundens opsigelse med oplysning om, hvornår opsigelsen får virkning.

15. TVISTER

I tilfælde af tvist mellem Kunden og Telio angående forhold, der udspringer af Aftalen, kan Kunden klage til Telio. Telio træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Tvister af hver af Parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

16. ÆNDRING AF VILKÅRENE

Telio har ret til at ændre vilkårene i Aftalen med 1 måneds varsel. Information om vilkårsændringer vil blive gjort tilgængelig via web og/eller e-mail. Kun væsentlige vilkårsændringer og ændringer til Kundens ugunst vil blive meddelt til Kunden direkte via e-mail, såfremt Parterne har aftalt denne kommunikationsform, eller ved individuelt brev.
I forbindelse med varsling af ændrede priser har Kunden uanset udløbet af en eventuel uopsigelighedsperiode, mulighed for at opsige Aftalen i varslingsperioden til udgangen af varslingsperioden med en frist på mindst 14 dage, således at Kunden bliver frigjort fra Aftalen på tidspunktet for ikrafttræden af ændringerne.

Vilkårene træder i kraft 16. september 2009